شرکت مهندسی الکا آریا با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود در خطوط ریلی کشور در مشاغل مندرج در آگهی، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه علمی-تخصصی و شایستگی شغلی ، معاینات طب کار، گزینش و دوره های آموزش بگارگیری می نماید:

داوطلبان محترمی که به نتایج آزمون اعتراض دارند، می توانند از تاریخ پنجم تا دهم اردیبهشت ماه به قسمت ثبت اعتراض در سایت آزمون مراجعه نمایند بدیهی است بعد از تاریخ مذکور به هیچ درخواستی پاسخ داده نخواهد شد،
دوشنبه  10 / 11 / 1401
شروع ثبت نام
سه شنبه 09 / 12 / 1401
خاتمه ثبت نام
از روزدوشنبه 15 / 12 / 1401
لغایت پنجشنبه 18 / 12 / 1401
دریافت كارت ورود به جلسه
روز جمعه مورخ 19 / 12 / 1401
تاریخ آزمون
دفترچه راهنمای آزمون
مشاهده نتیجه آزمون
و تاریخ مصاحبه
اعتراض به نتیجه آزمون